D3481地區 2017-18年度
 
 

五、RYE 派遣須知

 
5-1. 派遣扶輪社與地區的責任
     
5-2. 2017-18 長期派遣學生名單
  2017-18 短期派遣學生名單
     
5-3. 2017-18年度 RYE 行事曆 (12/8更新)
     
5-4. 派遣學生父母須知
       
5-5. 派遣學生須知
  5-5-1. 行前預備知識
  5-5-2. 從派遣準備到回國為止
  5-5-3. 交換學生指南
  5-5-4. 交換學生建議事項
  5-5-5. 交換學生的責任